Privacy policy

Privacybeleid RoomRosie

Dataprivacy is voor RoomRosie van groot belang en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. We verwerken de aan ons verstrekte persoonsgegevens met de nodige zorg. De huidige privacyverklaring is van toepassing op  RoomRosie in zijn geheel.


1. Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?

RoomRosie is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. De maatschappelijke zetel van RoomRosie met ondernemingsnummer 0667.576.467 is gelegen te: Dalialaan 24, 2960 Brecht België tel: +32497594521 e-mail: info@roomrosie.be . De huidige verklaring is van toepassing op de webshop van RoomRosie en op alle andere toepassingen en in het algemeen op de algehele communicatie van RoomRosie. Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

2. Privacywetgeving.


Om een optimale dienstverlening te kunnen bieden is het noodzakelijk dat  RoomRosie jouw persoonsgegevens en andere belangrijke informatie verwerkt, waarborgt en beschermt. Bij het verzamelen en verwerken van jouw gegevens wenst RoomRosie jouw privéleven en jouw persoonsgegevens op een zo maximaal mogelijke manier te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform de geldende wetgeving.  De huidige privacyverklaring heeft als doel je op een volledige manier te informeren over hoe RoomRosie de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart. De contractuele voorwaarden die gelden met  RoomRosie blijven onveranderd.  

Wetgeving: RoomRosie verwerkt alle persoonsgegevens die worden ingezameld in overeenstemming met de toepasselijke huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en houdt rekening met de nieuwe wetgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening van Gegevensbescherming), die in werking treedt op 25 mei 2018. De verwerking en bewaring van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er gebeurt enkel verwerking en bewaring van de persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is. Om u volledig te kunnen informeren, verwijzen we naar de GDPR (http://eur-lex.europa.eu/) waarvan de officiële verwijzing luidt als volgt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Om een beter begrip te hebben over de gevolgen van de inwerkingtreding van de GDPR verwijzen we naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0 


3. Gegevensverwerking.


RoomRosie beschikt over talrijke gegevens van haar klanten, personeel, sollicitanten en leveranciers (hierna samengevat als “betrokkenen”). Met andere woorden RoomRosie treedt op als gegevensverwerker.  Deze privacyverklaring dient te informeren aangaande de verwerkingsactiviteiten:

1. bekomen van gegevens

2. opslaan van gegevens

3. bewerken van gegevens

4. kopiëren van gegevens

5. doorgeven van gegevens

6. verwijderen van gegevens  

4. Doeleinden van de gegevensverwerking.


RoomRosie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, hetzij in het kader van de uitvoering van haar diensten, hetzij voor statistieke en commerciële redenen verbonden aan haar partners, en beperkt zich tot het essentiële. De persoonsgegevens zullen op een met de doeleinden verenigbare wijze worden verwerkt en de verwerking zal gebeuren op basis van de gegeven toestemming of wegens de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.  Overeenkomstig de contractuele verplichtingen bewaart  RoomRosie de nodige gegevens die toelaten te communiceren met haar klanten, partners en leveranciers.  

5. Cookies.


Op onze website gebruiken wij enkel functionele cookies. Dit wil zeggen dat de gebruikte cookies enkel dienen om een goede dienstverlening te kunnen bezorgen via onze webshop.   

6. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?


Toegang tot de persoonsgegevens wordt uitsluitend verleend aan de personen voor wie het noodzakelijk is om zich te kunnen kwijten aan zijn taken. De personen die geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen tot jouw persoonsgegevens zijn gebonden in het kader van hun opdracht.  RoomRosie deelt jouw persoonsgegevens met haar medewerkers, de ondernemingen die met haar gelieerd zijn voor dezelfde doeleinden zoals vermeld in onderhavige privacyverklaring. Die personen zijn gehouden aan een strikte professionele houding en aan alle voorgeschreven technische richtlijnen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.  RoomRosie doet al het nodige om te vermijden dat personen zonder autorisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of die verwerken, wijzigen of verwijderen.

7. Hoelang bewaren wij jouw gegevens?


RoomRosie houdt jouw gegevens niet langer bij dan nodig voor het correct uitvoeren van opdrachten binnen de professionele samenwerking.  In de bedrijfssoftware worden waar technisch haalbaar inactieve fiches van contacten alsook hieraan verbonden persoonsgegevens gearchiveerd.  RoomRosie kan echter jouw persoonsgegevens voor onbepaalde duur bewaren, met name de persoonsgegevens die met jouw toestemming verzameld zijn voor statistieke en commerciële doeleinden, verbonden aan de partners van RoomRosie

8. Delen van gegevens.


RoomRosie heeft niet het voornemen de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie. Wij maken jouw gegevens niet over voor commerciële doeleinden zonder jouw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming.   Iedere partij, dat wil zeggen zowel RoomRosie als uzelf, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.  

9. Maatregelen ter bescherming van de gegevens.


Elke verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) is onderhevig aan voortdurende evaluatie naar beveiliging en verwerkingsmethode toe teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving. Er worden heel concrete maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. 
 

10. Wat zijn je rechten?


Iedere persoon wiens persoonsgegevens door RoomRosie worden verwerkt heeft de volgende rechten:

     * het recht op informatie en toegang tot de persoonsgegevens Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die over jou            bijhouden. Je kan RoomRosie contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail. 


     * het recht op correctie van de onjuiste persoonsgegevens Je heb het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van        het recht om onvolledig persoonlijke gegevens aan te vullen. Als je een RoomRosie online account hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je account. 


     *het recht op wissen 
      Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door RoomRosie zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties
       - je hebt een lopende zaak bij de klantenservice
       - Je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
       - Je hebt een openstaande schuld bij RoomRosie, ongeacht de betalingsmethode
       - Als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen 5 jaar of ervan verdacht wordt
       - Je schuld werd in de afgelopen drie jaar aan een derde verkocht of één jaar voor overleden klanten
       - Je kredietaanvraag is in de laatste 3 maanden afgewezen
       - Als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels  

      *het recht op beperking van de verwerking
      Je hebt het recht om te vragen dat RoomRosie de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden: 


     *het recht op overdraagbaarheid van gegevens
      Wanneer RoomRosie je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de           overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in  een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de       persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend. 


      *het recht van bezwaar en het recht van bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing

       Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van RoomRosie. RoomRosie zal niet doorgaan met          het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legiteme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je aanbelangen en rechten overstijgt of als gevolg                van juridische claims.Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing. Je kunt je                      afmelden van direct marketing door de instructies te volgen in elke marketingmail of door de instellingen in jouw  online account te bewerken of aan te geven in de                    flagstore.  

      *het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem                 rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft Iedere persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de     bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Bovenstaande rechten zullen conform de GDPR-regelgeving worden gerespecteerd in te willigen binnen de 30 dagen na aanvraag.  

11. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over de persoonsgegevens en het beleid van RoomRosie aangaande privacy na het lezen van deze privacyverklaring, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens wiens taak bestaat uit het waarborgen van het respect voor jouw rechten.  Alle vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming dienen per e-mail of post te worden overgemaakt aan RoomRosie en zijn pas geldig na ontvangstbevestiging vanwege RoomRosie.   Contact: info@roomrosie Dalialaan 24,2960 Brecht.

 12. Data-lek procedure.

Een procedure “wat te doen in geval van vaststelling bij data-lek” is aanwezig in de onderneming en onze medewerkers werden hiervan op de hoogte gebracht. Zij zijn door het GDPR-addendum in hun arbeidscontract gebonden een stipte en correcte aangifte te doen conform de data-lek procedure. De beveiliging van alle datadragers en transportkanalen binnen de onderneming wordt regelmatig en op professionele wijze beoordeeld door een gespecialiseerd bedrijf.  

13. Privacycommissie.

Voor alle vraag naar aanvullende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacycommissie (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.  Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35 Email: commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be)  

14. Revisie De huidige privacyverklaring kan ten allen tijde gewijzigd worden. Het is aangewezen om de meest recente en enige up-to-date revisie van de privacyverklaring te consulteren en wij informeren u via de website of via andere gebruikelijke kanalen van iedere wijziging die doorgevoerd wordt. Datum laatste revisie: 16 mei 2018

  • GRATIS verzending vanaf 75€ in België en Nederland !

  • 14 dagen bedenktijd.

  • Verzending via Bpost.

  • Snelle levering: op 2 à 4 werkdagen bij je thuis.

  • Veilige betaling: met bancontact, iDeal, visa, mastercard of overschrijving.

  • GRATIS afhaling te Sint-Job-in-'t-Goor.

  • GRATIS verpakt als geschenk gelieve te vermelden bij opmerkingen.

  • Snel antwoord op jouw vragen : info@roomrosie.be

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief ♥ zo ben je als eerste op de hoogte van kortingen en nieuwe merkjes !
Aanmelden
© 2016 - 2021 RoomRosie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel